Úvod Nezařazené Všeobecná pravidla soutěží na webu Rungo.cz

Všeobecná pravidla soutěží na webu Rungo.cz

od Rungo

1. Pořadatel 

a) Pořadatelem soutěží  je společnost Rungo s.r.o., IČO 08953180,, se sídlem Roklanská 1743/16, Říčany, 25101 (dále jen „Pořadatel“)

b) Soutěže nejsou  sponzorovány, spravovány nebo spojeny s sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram.

2. Princip soutěže

a) Termín konání soutěže je oznámen v redakčním článku nebo  na instagramu nebo na Facebooku webu Rungo.cz. V případě, že by se vyskytl rozpor mezi redakčním článkem, instagramem nebo facebookem, vždy má přednost redakční článek.

b) Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které jsou v době konání soutěže starší 15 let a mají trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku.

c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

d)Přesná pravidla jak se zapojit do soutěže stanoví redakční článek/instagramový post/facebookový post.

e) Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním jedné fotografie, videa. Všichni uživatelé, kteří v rámci jedné soutěže přidají více příspěvků (není-li výslovně uvedeno jinak), budou ze soutěže vyřazeni.

f) Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

g) Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s těmito pravidly jakož i s pravidly uvedenými v redakčním článku/instagramovém postu/facebookovém postu.

h) Soutěžící odpovídá za veškerou svoji činnost v souvislosti se soutěží a vše uveřejněné v souvislosti se soutěží. Pořadatel neodpovídá za jednání soutěžícího. Soutěžící je povinen dodržovat právní řád.

3. Autorská práva, souhlas se zveřejnění

a) V případě, že je předmětem soutěže autorské dílo ( např. text komentáře, fotografie a další) soutěžící bezplatně poskytuje Pořadateli převoditelnou licenci k šíření díla pro marketingové účely v souvislosti se soutěží. Soutěžící odpovídá  Pořadateli za to, že autorské dílo má vypořádána veškerá práva k dílu (např. souhlas osob na fotografii)

b) Soutěžící v případě výhry uděluje souhlas se zveřejněním své fotografie/ jména a příjmení/ uživatelského účtu na sociálním síti. Udělení tohoto souhlasu je podmínkou účasti v soutěži.

4. Výhra a kontaktování výherců

a) Výherci budou vybráni způsobem uvedeným v redakční článku/instagramovém postu/facebookovém postu.

b) Výherci budou nejpozději do 7 dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášeni v rámci redakčního článku/instagramového postu/facebookového postu a vyzváni, aby Pořadatele kontaktovali

c) Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 14 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

d) O  způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou. Výhra může být zaslána pouze na území České republiky nebo Slovenska.

5. Ceny

a) Výhru nelze směnit za peněžní plnění, požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno nebo výhru reklamovat .

b) Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

c) Pořadatel neodpovídá za škody způsobené užíváním výhry.

d) Pořadatel je oprávněn nahradit výhry jinými podobného typu a hodnoty.

6. Práva a povinnosti pořadatele

a) V případě nekalého jednání a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná.  Jednání v rozporu s dobrými mravy bude postiženo vyřazením ze soutěže bez náhrady. Toto nevylučuje náhradu škody při poškození dobrého jména pořadatele.

b) Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

c) Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

7. Právo, zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

a) Soutěž se řídí právní řádem České republiky, pokud evropské či jiné předpisy nestanoví jinak.

b)Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí zpracování svých osobních údajů (, e-mailové adresy, jméno a příjmení soutěžícího, adresa ) pořadatelem jako správcem, a to na dobu 2 let pro účely  pořádání a vyhodnocení soutěže především v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění a související legislativou a potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

c) Soutěžící bere na vědomí, že na základě oprávněného zájmu mu budou  zasílány obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.  po dobu 2 let. Soutěžící může kdykoliv prohlásit, že si nepřeje zasílání obchodních sdělení a pořadatelem obratem ukončí jejich zasílání

d) Dále soutěžící bere na vědomí všechna práva, která vyplývají ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, odvolání souhlasu se zpracováním jakož i další práva vyplývající z § 11 a 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může s podnětem obrátit na správce na email: redakce@rungo.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 28. 4. 2020

                                                                                                          Rungo s.r.o.

Okomentovat


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte s uložením a používáním Vašich dat na našem webu

Související příspěvky